Wilnis Klopt werkt aan behoud en verbetering van ons hele dorp als een veilige, vriendelijke en leefbare woon-, werk- en leefgemeenschap.

Vergadering november 2021 met Burgemeester en Wethouders De Ronde Venen

Op 9 november jongstleden, had Wilnis Klopt een vergadering met Burgemeester en Wethouders van de gemeente De Ronde Venen. Aanwezig waren vanuit de gemeente: Alberta Schuurs (Wethouder Participatie, economie-arbeidsmarkt, mobiliteit, recreatie, Sporthuis Abcoude, Bestemmingsplan Plassengebied, financiën, HR en ICT, gezondheid, ouderen en kunst en cultuur), Cees van Uden (Wethouder Integraal jongerenbeleid, onderwijs, jeugdzorg, duurzaamheid, milieu, groen, openbare ruimte, dienstverlening, afval en riolering), Ineke Maarman (Tijdelijk contact vanuit DRV), Rein Kroon (Wethouder Ruimtelijke ordening, bestemmingsplan Buitengebied- West, volkshuisvesting, de grondexploitaties Vinkeveld, Land van Winkel, De Maricken en Stationsgebied, economie (exclusief arbeidsmarkt) sport, maatschappelijk vastgoed en natuur) en Ruud Kleijnen (Gemeentesecretaris). Burgemeester Maarten Divendal was helaas met kennisgeving afwezig door een verkoudheid.

Tijdens deze vergadering hebben we met de aanwezige wethouders een dertigtal vragen en opmerkingen doorgesproken. Hieronder vindt u deze uitgewerkt en gegroepeerd per onderwerp. Mocht u naar aanleiding van onderstaande nog vragen of opmerkingen hebben dan horen wij dat natuurlijk graag.

Openbaar vervoer, fietsen en wegen

Wethouder Schuurs :

 • Het fietsplan omvat in Wilnis o.a. de rode fietsstroken op de Pastoor Kannelaan en de vernieuwde aansluiting van de Padmosweg op de Pieter Joostenlaan. Bovendien komt er een fietsstrook langs Johnson (industrieterrein). Ook zijn er plannen om in de toekomst een rechtstreeks (snel-)fietspad te realiseren tussen Wilnis en het station in Breukelen; de Portengense Zuwe is een gevaarlijke weg voor fietsers.
 • Er zijn overleggen over het doortrekken van het voetpad op de Ringdijk vanaf de boerderij van Treur tot aan het spoorhuis in Vinkeveen. Dit is onderdeel van het plan Natuurontwikkeling.
 • Het wegdek van de Bovendijk wordt i.s.m. het waterschap opgeknapt, maar omdat er ook een vergunning voor grondtransporten is afgegeven, wordt nog gezocht naar een juist tijdstip. Wegen waarop met een hogere snelheid gereden mag worden (bijv. Bovendijk) hebben voorrang op andere wegen (bijv. Veldzijdeweg). Onderhoud gaat volgens een bepaalde volgorde en deze wordt regelmatig gecheckt. De Bovendijk heeft voorrang op bijv. de Oudhuijzerweg omdat hier wel sprake is van overlast, maar niet van een onveilige situatie. De brug in de Oudhuijzerweg zorgt voor onoverzichtelijke situaties, maar daardoor wordt er ook minder hard gereden.
 • Het strategisch OV plan is vastgesteld en in 2022 vindt een dienstregeling wisseling plaats; er komen 2 gestrekte lijnen waardoor deze buslijnen niet meer over de Padmosweg hoeven. Deze lijnen gaan naar Breukelen en Amsterdam Z.O. en er zijn aansluitingen bij de rotonde/ zwembad. De Flexbus moet ook bijdragen aan goede aansluiting. Er moeten goede fietsenstallingen komen bij de haltes. Richting Abcoude is geen ruimte voor de aanleg van een busbaan, om de doorstroming te bevorderen.
 • Er wordt gewerkt aan een deelauto-project in Mijdrecht: streven is dat inwoners hun 2e auto vervangen door het gebruik maken van een deelauto.
 • Plannen voor het vergroten van verkeersveiligheid in schoolomgeving uit 2019 zijn de wethouder niet bekend.            
 • Zodra het onderhoud van de Bovendijk afgerond is zal gestart worden met onderhoud van de Padmosweg (2024/ 2025). Het stuk rijden van de berm wordt beperkt door de berm in te richten met (snelheidsremmende) geribbelde stroken naast het wegdek, zoals op Molenland en Westerlandweg.
 • De brug tussen Herenweg en Veldzijdeweg is erg hoog vergeleken met het wegdek. Deze hoogte is zo bepaald volgens oude afspraken en de weg is ook nog eens gezakt. De hoogte van de brug wordt niet aangepast.
 • Het Bellopad tussen Wilnis en Mijdrecht blijft een plek waar je je hond los mag laten lopen. Ook buiten de bebouwde kom is dit toegestaan.
 • De Oudhuijzerweg is recent aangepast met 30 km op het wegdek. Meer mogelijkheden om de veiligheid van fietsers hier te vergroten zijn er niet. Het gedrag van de weggebruikers zal moeten veranderen.
 • Een bushalte bij Wilnis Dorp is geen onderdeel van een plan.
 • Het is lastig om onderscheid te maken tussen overlast van sluipverkeer of bestemmingsverkeer.
 • Tractoren mogen niet op provinciale wegen rijden omdat het snelheidsverschil te groot is tussen 45 km/u en 80 km/u. Op de N212 tussen Wilnis dorp en de rotonde geldt een max. snelheid van 60 km/u en is het verschil dus kleiner. Alleen weggebruikers met ontheffing mogen hier met tractoren rijden.
 • Bij het opknappen van wegen kan niet direct glasvezel aangelegd worden vanwege de Telecomwet; de gemeente mag niets sturen. Het buitengebied krijgt hopelijk volgend jaar aansluiting. KPN regelt de aanleg van glasvezel in de 4 kernen en doet wat hen goed uitkomt, gemeente heeft geen inspraak.  Dit moet volgens afspraak per 2027 gereed zijn.

Duurzaam De Ronde Venen

Wethouder Van Uden:

 • Binnen DRV waren er plannen voor Zon op dak, zonnevelden en windmolens. Nu de windmolens geen doorgang vinden komt de focus op Zon op dak en zonnevelden. Dit zal eerst vooral in het noordoostelijke deel van de gemeente bij Abcoude gerealiseerd worden. Het duurt waarschijnlijk nog wel 2 jaar voordat Wilnis aan de beurt is. Het NME en de brandweerkazerne gaan meedoen met Zon op dak.
 • Bij de bouw van Maricken 2 komen niet standaard zonnepanelen. Dit is privaat, er is binnen de gemeente geen beleid dat er geen bouwvergunning wordt gegeven als er geen zonnepanelen gebruikt worden. De bouwvergunning voor Maricken 2 is al in 1995 afgegeven. Bij verdichting van het aantal woningen kan het gesprek opnieuw aangegaan worden.
 • De overheid kijkt eerst naar bedrijfsdaken, maar de zgn. dakenwet is van de baan. Als er zonnevelden aangelegd gaan worden zal dit medio 2027 gebeuren.

Woningen en woningbouw

Wethouder Kroon:

 • Er komen woningen voor 55+ en starters zoals opgenomen in de woonvisie 2025. Er gaat gebouwd worden voor jongeren en mensen vanaf 70 jaar krijgen de mogelijkheid naar een seniorenappartement te gaan.
 • Verhuur in DRV is in overleg met GroenWest. Er is sprake van kernbinding; mensen die langer dan 6 jaar in de betreffende kern wonen hebben voorrang. DRV wil 25% toewijzen aan lokalen. De geplande projecten zijn klein en dat is gunstig, dan kun je meer zoekende inwoners geleidelijk woonruimte aanbieden. Wanneer  de geplande projecten zoveel mogelijk mondjesmaat opgeleverd worden, is  er meer kans is voor de huidige bewoners van de kernen. Als alles in een keer opgeleverd zou worden, dan zijn er minder kopers uit de kern op dat moment op de markt en zou automatisch een groter deel naar import gaan.
 • De ‘Groot-naar-beter-regeling’ zorgt voor een verkoop van 30% van de sociale huurwoningen.
 • De zogeheten ‘Vijf-vinger- theorie’ kent de wethouder niet. Deze methode geeft mogelijkheden om meer ruimte te bieden aan eigen inwoners. De wethouder gaat zich er in verdiepen.
 • Inwoners zijn bezorgd over het verdwijnen van ouderen uit de 55+ woningen rond de RK kerk Driehuis. Zij vertrekken omdat er veel jongeren en gezinnen komen te wonen. De wethouder zal dit bij GroenWest onder de aandacht brengen.
 • In DRV zullen geen blokken met sociale huurwoningen gesloopt worden.
 • DRV wil kleine huisjes bouwen voor senioren met het oog op levensloopbestendig wonen.
 • Betaalbare koop- en huurwoningen voor alleenstaande starters komen in Twistvlied voor waarschijnlijk  €175.000. Deze woningen moeten betaalbaar blijven voor 2e en 3e bewoners, het is een uitdaging om hier een goede manier voor te bedenken. Wellicht opnieuw premie A en premie B woningen bouwen.
 • Commerciële contracten voor 15 jaar sociale huur zoals bij Maricken met Verwelius gaat DRV niet meer aan i.v.m. de oplopende prijzen
 • het zou best goed zijn om naast GroenWest een andere sociale partner te hebben. DRV heeft via landelijke indeling altijd te maken met GroenWest.

Dorpse zaken

 • Op het behouden van het dorpse karakter van Wilnis heeft de gemeente weinig invloed. De verandering van winkelbestemming naar woonbestemming mag altijd.
 • er komen niet meer fondsen vrij voor cultuuruitingen in de Willisstee, de Paraplu en de bibliotheek blijven. De bieb blijft 9 uur per week open.Tympaan de Baat kan vanuit Mijdrecht naar de Willisstee, hetgeen betekenen kan dat de bieb dan ook vaker open kan zijn, zoals het in Vinkeveen ook werkt. Er is overleg tussen verschillende partijen over deze mogelijkheden.
 • DRV is positief over dorpsraden en wil hen ook goed en tijdig informeren, maar de vertrouwelijkheid van de bespreekpunten moeten hierbij wel gewaarborgd kunnen worden.
 • Er worden geen geldautomaten geplaatst op plaatsen waar woningen boven zijn, dit is verzekeringstechnisch niet mogelijk. Een geldmaat in het servicepunt is geen oplossing voor het oude dorp, omdat het servicepunt richting Willisstee zal gaan. Wellicht kan het in de Jumbo of later in de Willisstee. Wilnis Klopt gaat onder inwoners een onderzoek naar de wensen doen.

Onderhoud

 • Onderhoud van het groen gebeurt 2x in het jaar, en als de verkeersveiligheid in het geding is vaker. Het groen op nieuwe plaatsen, zoals langs de Pastoor Kannelaan, is mooier. Het maaibeleid wordt nog 1 jaar uitbesteed, er wordt met hogere frequentie gemaaid net als het onkruid/ de straat borstelen. Er wordt gewerkt aan een intelligent systeem.
 • Kleding - en vuilcontainers worden in de toekomst ondergronds.
 • Afvalscheiding gaat door zoals het nu gaat. We blijven plastic scheiden. Als je na inzameling afval  gaat scheiden zijn de kosten hoger. Per 1 januari 2023 wil DRV diftar invoeren.