Wilnis Klopt werkt aan behoud en verbetering van ons hele dorp als een veilige, vriendelijke en leefbare woon-, werk- en leefgemeenschap.

Notulen vergadering 7 van 2022 - Augustus

Datum: dinsdag 23 augustus 2022 om 20.00 uur Eiland van Hein

Aanwezig

 

 

Naam

Functie

Annelies de Hoop

Tympaan De Baat

Waldo Kamerling

Inwoner

Ruud Niewold

Beleidsadviseur Kunst & Cultuur / Bewonersinitiatieven DRV

Olivier van Straelen

Wilnis Klopt

Tom van Zijl

Wilnis Klopt

Gerard de Kuijer

Wilnis Klopt

Bob Nisters

Wilnis Klopt

Danielle Samsom

Wilnis Klopt


1. Opening

Yourick Fokker is vandaag gastheer bij het Eiland van Hein en vertelt over het tot stand komen van en de gang van zaken bij het Eiland van Hein. Bob opent de vergadering en heet iedereen welkom. We doen een korte voorstelronde voor Waldo en Ruud. Annelies deelt mee dat zij gaat werken bij Vluchtelingenwerk Soest en dat er vanuit Tympaan De Baat per oktober nieuwe mensen in haar plaats bij ons komen meedraaien.

2. Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Concept notulen 6 bijeenkomst 7 juni 2022

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

4. Ingekomen stukken/ mededelingen

 • Aanleg glasvezelnetwerk Veenzijde (mail van 7 juni)
  Op de vraag van Wilnis Klopt waarom er geen glasvezel aan de zuidkant van de Ringvaart aangelegd wordt, wijzen gemeente en leverancier (Deltafiber) naar elkaar. Gemeente DRV heeft toegezegd er bij Deltafiber en andere partijen aandacht voor te vragen.
 • Burendag (mail van 7 juni)
 • Uitnodiging schouw Wilnis Dorp (mail van 8 juni) - zie Agendapunt 9
 • Open dag Stichting Paraplu ( mail van 9 juni)
 • Verplaatsen schouw Wilnis Dorp (mail van 14 juni)
 • NK Tegelwippen (mail van 14 juni)
 • Nieuw speeltoestel Speelwoud (mail van 17 juni)
 • Jeugdoverlast- Karin Toebes (mail van 21 juni) - zie Agendapunt 5
 • Leefbaarheid en kleine kernen (mail van 21b juni)
 • Feestelijke opening in Speelwoud (mail van 23 juni)
 • Zomer in Wilnis: fotowedstrijd (bijdrage op 30 juni, 22 juli, 8 aug)
 • Fietslessen In Wilnis (mail van 5 juli)
 • Overlast/ vernieling Speelwoud (mail van 7 juli) - zie Agendapunt 5
 • Reactie op vraag m.b.t. glasvezel in heel Wilnis (mail van 11 juli) - Zie hierboven
 • Reactie op vragen m.b.t. grondtransporten ( mail van 15 juli) - zie Agendapunt 11
 • Mobiliteitsplan ( mail van 15 juli)
 • Terugkoppeling en vooruitblik traject Wilnis dorp (mail van 18 juli) - zie Agendapunt 9

5. Jeugdoverlast

Karin Toebes vond het lastig om juiste informatie voor Wilnis Klopt samen te stellen. Wellicht kunnen buurtpreventie groepen helpen, als deze in contact staan met de wijkagent. Het is jammer dat we te maken hebben met verloop van mensen op posten, maar ook onder de jeugd is er sprake van verloop. Als we structureel iets willen doen, moeten we daar rekening mee houden. Mogelijke oplossingen zouden kunnen zijn:

 • Workshops organiseren voor oudere kinderen
  Samenwerking tussen Tympaan en Jongerenwerker DRV.
 • Buurtbewoners vragen om toezicht te houden.
 • Openbare speelplek koppelen aan horeca

Het lijkt nu rustig, maar het Speelwoud is wel risicogebied. Ruud Niewold zorgt ervoor dat het bij DRV onder de aandacht blijft en vraagt na wat haalbaar is.

6. Maricken

Wilnis Klopt (Olivier) is betrokken bij Maricken II. Van het Maricken Park krijgen we concept ontwerpschetsen te zien. De klankbordgroep denkt samen met DRV en Sweco mee over het ontwerp. Er komt nog een enquête onder een bredere groep inwoners. Het park komt te liggen tussen Maricken I en Maricken II. DRV betaalt de werkzaamheden, er zijn plannen voor o.a. een natuurlijke speeltuin, een trapveld en een bloemenweide. Meer info: https://blauwhoed.citizenlab.co/nl-NL/projects/wilnis-de-maricken-ii

7. ALV

 • Uitnodiging: Jorre verzorgt de uitnodiging
 • Financieel verslag: Olivier maakt een concept verslag
 • Jaarverslag: Daniëlle maakt een concept
 • Toekomst: Bob maakt een opzet.
  Vrijdag 2 september heeft een ieder dit gedeeld binnen het bestuur, zodat we tijdig kunnen reageren en delen met leden.

8. Gagel en Bijleveld

Tom meldt dat Toon een mail heeft gestuurd aan Chris de Jong en daarin gevraagd heeft om op de hoogte gehouden te worden. Dit heeft hij op 5 augustus gedaan, nadat hij nog steeds geen reactie had ontvangen n.a.v. een bespreking in feb. 2022. Volgens Chris is er door de stuurgroep nog geen reactie gegeven op de plannen. Toon heeft gevraagd welke omwonenden allemaal geïnformeerd zijn, zodat hij er contact mee kan houden en mensen niet opeens door plannen verrast worden.

9. Wilnis Dorp

Vrijdag 15 juli vond er een schouw plaats o.l.v. onderzoeksbureau DTNP. Bij De Waard verzamelden zich een aantal ondernemers en inwoners. Op de vraag hoe Wilnis Dorp nu gezien werd, kwam als antwoord dat er (te) veel geparkeerde auto’s waren, verwaarlozing van panden en dat de uitstraling niet mooier wordt. Na een wandelronde door het dorp wordt e.e.a. aan het onderzoeksbureau toegelicht. Het bureau koppelt e.e.a. binnenkort terug (= na de zomer). Wij willen graag meer allure en sfeer terug in Wilnis Dorp. Rob Evers gaat samen met Niels Broszat kijken naar Wilnis Dorp vanuit een andere invalshoek. We hopen op aansluiting van meer ondernemers.

10. Willisstee

Niels Broszat moet een vergadering bijeen roepen, Bob legt het bij hem neer.

11. Grondtransporten

We hebben op 15 juli een reactie ontvangen op onze brief naar DRV. We vinden het bijzonder dat er grondcontrole plaatsvindt m.b.v. een drone. Bij het project van de kadeverbreding langs de Wilnisse Zuwe is de vergunning zo opgesteld dat er geen eindtermijn is, waardoor de eindcontrole vooruit geschoven kan blijven worden. Als we niets horen, schrijven we in oktober opnieuw naar DRV met vragen.

12. Actiepuntenlijst

Alle punten van de actiepuntenlijst n.a.v. de laatste bijeenkomst zijn voldaan. We gaan (tijdelijk) rouleren van vergaderlocatie.

13. Rondvraag

Annelies vraagt de mail van Wilnis Klopt voortaan naar [e-mailadres weggelaten ter voorkoming van ongewenste e-mail] te sturen.

14. Volgende bijeenkomst

 • ALV Dinsdag 13 september
 • Maandag 26 september (locatie nog nader te bepalen)

15. Sluiting

Bob sluit de vergadering.