Wilnis Klopt werkt aan behoud en verbetering van ons hele dorp als een veilige, vriendelijke en leefbare woon-, werk- en leefgemeenschap.

Notulen vergadering 11 van 2022 - December

Datum: maandag 19 december 2022 om 20.00 uur aan de Stationsweg 2

Aanwezigen


Naam

Functie

Ruud Niewold

Beleidsadviseur sociaal domein

Nant Hartel

lid

Tom van Zijl

Wilnis Klopt

Gerard de Kuijer

Wilnis Klopt

Jorre Meijrink

Wilnis Klopt

Bob Nisters

Wilnis Klopt

Olivier van Straelen

Wilnis Klopt

1. Opening

Bob opent de vergadering en heet iedereen welkom. Danielle heeft zich afgemeld. Jacqueline en Floor van Tympaan de Baat zijn met kennisgeving afwezig.

2. Vaststellen agenda

Er wordt 1 punt aan de agenda toegevoegd:
- Vaststellen moment ledenbijdrage (3a)

3. Notulen 10 bijeenkomst 28 november 2022

De notulen zijn ongewijzigd goedgekeurd.

3a. Vaststellen moment ledenbijdrage

Er is besloten om in januari de betaalverzoeken uit te sturen.

4. Ingekomen stukken

 • Weer vernielingen Speelwoud (van Marije ter Schiphorst op 30 nov.)
  Foto’s van vernielingen (van Marije op 1 dec.)
  Speelwoud nieuwe schade/vandalisme (via Marije van Ronald Schoots op 6 dec.)
  Samenwerking opbouwwerk en politie in gemeente De Ronde Venen ( van Floor op 5 dec.)
  Reactie via App ( van Karin Toebes op 8 dec.)
  Reactie van Tympaan De Baat op overleg m.b.t. jeugd (van Floor op 13 dec.)
  Wederom hebben er vernielingen plaatsgevonden in Het Speelwoud. Gerard was namens Wilnis Klopt naar een overleg van de gemeente geweest maar werd niet toegelaten tot de vergadering in verband met de privacy van de betrokken jongeren. Het is bij de gemeente en wijkagent bekend om welke jongeren het gaat. Er was terugkoppeling beloofd, deze hebben we nog niet ontvangen. Ruud gaat navraag doen, en zal ook informeren naar welke activiteiten er geboden worden voor deze jongeren vanuit de gemeente.
 • Krantenartikel vernielingen Speelwoud (van Marije op 7 dec.)
  Ingekomen stuk was niet beschikbaar maar het onderwerp is besproken op basis van bovenstaande ingekomen stukken.
 • Reconstructie Bovendijk Wilnis | Bewonersbrief (van Karla Vendrig op 7 dec.)
  Ingekomen stuk was niet beschikbaar en wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.
 • Uitnodiging klankbordgroep Mobiliteits- en Verkeersveiligheidsplan (van Veronique Rietman- Mobycon op 9 dec.)
  Uitnodiging deelname enquêtes en klankbordgroep ( van M. ten Dolle Senior adviseur verkeer en vervoer DRV op 9 dec.)
  We zullen eerst terugkomen op de plannen opgesteld door Adviesbureau DTNP op basis van de schouw van het dorp, zodat dit gebruikt kan worden voor bovenstaande klankbordgroep.
 • Afmelding Tympaan De Baat bijeenkomst WK ( van Opbouwwerk op 12 dec.)
  Is aan bod gekomen tijdens de opening van de vergadering.
 • Parkeren en veiligheid Baan/ Zuwe ( Van Heidy Rijneveld op 13 dec.)
  Ingekomen stuk was niet beschikbaar en wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.
 • Reactie van Michael Woerden op notulen ( 15 dec.)
  Het weren van vrachtverkeer in Wilnis Dorp kan niet via navigatiesystemen. Een spandoek of iets dergelijks zou kunnen met behulp van financiering van Goud in je wijk of Kernen met pit. Er mogen niet zomaar spandoeken boven de weg worden gespannen in verband met bijvoorbeeld hulpdiensten die vrije toegang moeten hebben, ook is er kans op schade als er lichtmasten worden gebruikt.
 • Bericht voorzitter CSW (op 15 dec.)
  CSW heeft contact gezocht in verband met mogelijkheden voor subsidies. Nant had hem doorverwezen naar Wilnis Klopt. Het gaat om contact met de provincie ten behoeve van subsidie. Bob zal contact opnemen met CSW om dit te bespreken.

5. Maricken

Er is nog een openstaande vraag van de inspraakavond: Parkeernorm is vastgesteld op 1,2 (omliggend is 1,8). Kan dit wel uit? Huib Vijfhuizen heeft dit genoteerd maar hier is niet op teruggekomen.

Nieuwe vragen:

 • Heeft de stikstofnorm nog invloed op de ontwikkeling van de Maricken?
 • De bushalte bij De Maricken is niet rolstoeltoegankelijk, is de gemeente zich daarvan bewust?
 • De bus stopt bij De Maricken op de rijbaan, er is geen parkeerhaven. Dit zorgt tijdens de spits voor een verkeersopstopping tot aan de rotonde. Kan hier wat aan gedaan worden?

Ruud gaat navraag doen over bovenstaande punten.

6. Winterfeest

Het winterfeest is besproken tijdens de vergadering met de volgende uitkomst:

 • datum: 18 februari
 • budget: 1000 euro
 • locatie: Willisstee (goed bereikbaar, centraal en catering aanwezig)

Er wordt een gedeeld document aangemaakt voor het draaiboek (Actie Jorre).

7. Website en mijlpalen

We hebben er voor gekozen om geen tijdslijn te gebruiken, wel gaan we er een attractieve pagina van maken waaruit duidelijk moet worden hoeveel Wilnis Klopt al gerealiseerd heeft, dit is namelijk vaak nog onbekend.

8. Jeugdoverlast

Zie ingekomen stukken.

9. Gagel- Bijleveld

Er is een bijeenkomst gepland voor genodigden op 24 januari, hieraan zal Tom als afgevaardigde van Wilnis Klopt deelnemen.

10. Wilnis Dorp

Ligt bij Rob Evers, op dit moment geen verdere informatie.

11. Willisstee

De uitgangspunten voor de visie die gaat over de dorpshuizen is gereed. Deze visie wordt nu besproken met de besturen van de dorpshuizen. Later zal deze breder gedeeld worden. Een van de aandachtspunten is gezamenlijk vastgoedbeheer ten behoeve van onderhoud en duurzaamheid.

12. Grondtransporten

Dit punt slaan we over omdat Danielle afwezig is.

13. Actiepuntenlijst

Openstaande vragen van Corina worden op Ruud’s naam gezet.

14. Rondvraag

Lantaarnpalen Herenweg
De lantaarnpalen aan de Herenweg tussen Pieter Joostenlaan en Beatrixstraat werken al meer dan drie weken niet. Dit is bij Stedin en de gemeente bekend, maar wegens personeelstekort bij Stedin tot op heden nog niet opgepakt.

15. Volgende bijeenkomst …januari 2023

De volgende bijeenkomst is gepland voor 16 januari om 20:00 uur.

16. Sluiting

Bob sluit de vergadering.