Wilnis Klopt werkt aan behoud en verbetering van ons hele dorp als een veilige, vriendelijke en leefbare woon-, werk- en leefgemeenschap.

Notulen vergadering 6 van 2022 - Juni

Datum: dinsdag 7 juni 2022 om 20.00 uur in de Willisstee

Aanwezig

Naam

Functie

Laurent Coppens

Inwoner

Waldo Kamerling

Inwoner

Tilly Snaterse - Bon

Inwoner

Nant Hartel

Ondernemer / Wilnis Doet

Olivier van Straelen

Wilnis Klopt

Tom van Zijl

Wilnis Klopt

Gerard de Kuijer

Wilnis Klopt

Jorre Meijrink

Wilnis Klopt

Bob Nisters

Wilnis Klopt

Danielle Samsom

 

Wilnis Klopt


1. Opening

Bob opent de vergadering en heet iedereen welkom. We doen een korte voorstelronde.

2. Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Concept notulen 5 bijeenkomst 10 mei 2022

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

4. Ingekomen stukken/ mededelingen

 • 16 mei: RABO Club Support: Wilnis Klopt kan hier geen gebruik van maken.
 • 17 mei: Uitnodiging receptie wethouder Rein Kroon
 • 19 mei: Natuurspeeltuin vernieling: Annelies de Hoop en Marije ter Schiphorst bezoeken basisscholen en zijn in gesprek met jeugd over wensen m.b.t. skatepark.
 • 27 mei: Update glasvezel campagne
 • 7 juni: Glasvezel gaat in Wilnis Veenzijde aangelegd worden: Wilnis Klopt (Bob) stuurt een bericht naar betreffende wethouder met het verzoek om ook in Wilnis Dorp glasvezel aan te leggen.


5. Jeugdoverlast

Wilnis Klopt (Daniëlle) vraagt nogmaals bij de wijkagent en beleidsadviseur Integrale
Veiligheid van De Ronde Venen naar input om te kunnen delen via sociale media m.b.t.
overlast en wensen/ behoeften van de jeugd zelf.

6. Maricken

Olivier is namens Wilnis Klopt betrokken bij de ontwikkeling van Maricken II, we zullen vooral letten op de ontsluiting van de nieuwe wijk, die bij Maricken I niet goed verliep. Ook is er een klankbordgroep voor de ontwikkeling van het Maricken Park, waar veel partijen actief bij zijn betrokken, zoals Wilnis Klopt, een ontwerpbureau, maar ook inwoners.

7. ALV en contributie

De meeste leden hebben inmiddels de contributie betaald. Olivier zorgt ervoor dat de leden zonder mailadres ook hun contributie kunnen betalen.
We willen op dinsdag 13 september onze Algemene Leden Vergadering organiseren (Willisstee 20.00 uur) en zullen dit via mail en sociale media bekend maken. Belangstellende leden zullen zich wel moeten opgeven.

8. Gagel en Bijleveld

Aan de oostkant van de Bijleveld wil de provincie een strook met daarin moeras aanleggen. Wilnis Klopt maakt zich zorgen om overlast van knutten voor omwonenden. Boeren aan de Gagelweg zijn op de hoogte van deze plannen en worden door Joost Samsom geïnformeerd.
Door het waterbeheer in eigen handen te houden is er een mogelijkheid de overlast door knutten te beperken. Tom heeft geen nieuwe informatie en het is zorgelijk dat er niets concreets gebeurd richting provincie. Er is ook nog steeds geen bewonersavond georganiseerd. Tom gaat samen met Toon Bots proberen om omwonenden te organiseren.

9. Wilnis Dorp

Op 31 mei is een delegatie van 7 personen in Bodegraven geweest. De werkgroep ‘Hart in Bodegraven’ heeft daar eerst de haven verfraaid en is toen door de gemeente gevraagd om plannen te maken voor het centrum. Vanuit DRV is onderzoeksbureau DTNP bezig met een onderzoek naar de toekomstbestendigheid van het winkelgebied in Wilnis Dorp.Wij willen DTNP vragen of zij zich willen buigen over de verkeers- en parkeerproblematiek. Vanuit DRV is er ook nog steeds geen evaluatie geweest van de blauwe zones en het eenrichtingsverkeer. Een Shop&Go zone, waar je max. 30 minuten mag staan, zou een oplossing kunnen zijn.
De uitvoering in Bodegraven heeft hele mooie resultaten, maar kost tijd. Er moet iemand zijn die de kar wil trekken. WK zoekt naar betrokken en enthousiaste vrijwilligers.
De te houden schouw is verplaatst naar vrijdag 15 juli i.p.v. maandag 13 juni, omdat er dan een realistischer beeld is van de parkeerdruk in Wilnis Dorp. Daniëlle zorgt dat de bevindingen van de schouw gedeeld worden met Wilnis Klopt en leden van de werkgroep.
De landelijke Burendag in september is ook een mooie kans om bewoners van Wilnis Dorp te organiseren en motiveren om met elkaar het dorp mooi te houden. Onder de boom bij het raadhuis zou een prachtige plek zijn. Daniëlle legt contact met Mary Verlaan van Groot Gelijk, die dit al eerder heeft willen organiseren.

10. Willesstee

Het bestuur van de Willisstee heeft toestemming aan Bob gegeven voor het inschakelen van hulp vanuit de provincie om partijen bij elkaar te brengen. Er is veel noodzakelijk onderhoud nodig aan o.a. het dak, verlichting en verwarming. Er is veel geld nodig en voor het verkrijgen van subsidies zullen allerlei motivaties geschreven moeten worden.
Misschien kan er gebruik gemaakt worden van Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) https://www.postcoderoosregeling.nl/.

11. Grondtransporten

Onze zorg is de vervuiling in de polder, de druk op de wegen en de verkeersveiligheid van fietsers bij de tweede vergunning voor grondtransporten via de Bovendijk. DRV heeft een te ruime vergunning afgegeven, waardoor er teveel onduidelijk is. Het waterschap houdt toezicht m.b.v. drones en zou zo kunnen handhaven. We hebben vanuit DRV nog niets gehoord over de afronding van het eerste project en we stellen opnieuw een brief op met daarin onze zorgen en vragen omtrent de tijdsduur van de tweede vergunning, het plaatsen van waarschuwingsborden en de zorgen om de toename van verkeersdruk op de Bovendijk. Ook vragen we naar de afronding van het eerste project van de dijkverzwaring langs de Zuwe en de laatste meters die nog gedaan moeten worden.

12. Actiepuntenlijst

De bestuursleden hebben de gevraagde acties (na bijeenkomst 5- mei) op de actiepuntenlijst uitgevoerd.

13. Rondvraag

 • Waldo en Laurent zijn positief over deze bijeenkomst en vinden het constructief.
 • Tilly vraagt naar plannen van Jumbo: wij weten alleen dat de plannen on hold gezet zijn. Wellicht kan Ruud Niewold hier een volgende keer meer over vertellen.
 • Nant wil ook nieuwe raadsleden uitnodigen voor de schouw in Wilnis Dorp en houdt Wilnis Klopt op de hoogte.
 • Daniëlle vraagt Ruud Niewold (namens DRV) en Annelies de Hoop (namens Tympaan De Baat) volgende keer weer aanwezig te zijn bij bijeenkomsten van WK.
 • Daniëlle stelt voor een fotowedstrijd te organiseren tijdens de zomerperiode en de winnaar tijdens de ALV bekend te maken.

14. Volgende bijeenkomst

 • Dinsdag 23 augustus 2022
 • ALV Dinsdag 13 september

15. Sluiting

Bob sluit de vergadering.