Wilnis Klopt werkt aan behoud en verbetering van ons hele dorp als een veilige, vriendelijke en leefbare woon-, werk- en leefgemeenschap.

Concept notulen vergadering 5 van 2022 - Mei

Datum: dinsdag 10 mei 2022 om 20.00 uur in de Willisstee

Aanwezig

Naam

Functie

Annelies de Hoop

Tympaan De Baat

Nant Hartel

Ondernemer/ Wilnis Doet

Jorre Meijrink

Wilnis Klopt

Bob Nisters

Wilnis Klopt

Danielle Samsom

Wilnis Klopt

1. Opening

Bob opent de vergadering en heet iedereen welkom. Gerard de Kuijer, Tom van Zijl, Olivier van Straelen (allen bestuur Wilnis Klopt) en Ruud Niewold (Bewonersinitiatieven DRV) met kennisgeving afwezig.

2. Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Notulen 4 bijeenkomst 11 april 2022

Bij punt 3: Notulen 3 - Grondtransporten: We informeren bij de betreffende ambtenaar of er al een datum bekend is waarop het project langs de Zuwe wordt afgerond en of we de resultaten dan met elkaar kunnen overleggen.
Bij punt 4: Jeugdoverlast: Volgens Annelies werkt Karin Toebes- Poelsma (Beleidsadviseur Integrale Veiligheid DRV) nog aan informatie om te delen via sociale media. Annelies gaat samen met Marije ter Schiphorst langs bij groepen 8 van Wilnisse basisscholen, om in gesprek te gaan over het beperken van overlast.

4. Hoe verder met jeugdoverlast in Wilnis?

We wachten de reactie van Karin Toebes af en laten dit punt tijdens de volgende bijeenkomst op de agenda terugkomen.

5. Ingekomen stukken/ mededelingen:

 • NK Tegelwippen flyer (gepubliceerd op Facebook)
 • Informatie Glasvezel campagne Wilnis
  DRV wil alleen glasvezel in Veenzijde aanleggen, niet in Wilnis Dorp vanwege de ‘vervuilde‘ grond (bodem heeft een toemaakdek, gevormd door het gebruik van aardmest, wat bestond uit bagger uit sloten, stadsvuil, mest en zand uit stallen).
 • Fwd: Terugkoppeling nieuwe Utrechtse ov-concessies
 • Uitnodiging afscheid wethouder Alberta Schuurs
 • Uitnodiging voor een startbijeenkomst over de toekomstbestendigheid van het winkelgebied in Wilnis - Bob en Daniëlle zijn geweest

 

6. Aandachtspunten

 

 • Maricken: bespreken we als Olivier er weer bij is
 • ALV en contributie: bespreken we als het hele bestuur aanwezig is
 • Gagel- Bijleveld: bespreken we als Tom aanwezig is
 • Wilnis Dorp: Er lopen 2 trajecten:
  - Wilnis Dorp werkgroep, gevormd door ondernemers, vertegenwoordigers van kerken en school, bewoners, ontwerpers, vastgoedeigenaren en leden van Wilnis Klopt. De werkgroep heeft als doel de verpaupering in het oude dorp tegen te gaan en de uitstraling te verbeteren. Deze werkgroep heeft contact met een werkgroep die in Bodegraven veel bereikt heeft. De werkgroep gaat daar 31 mei heen om meer input te krijgen.
  - DRV heeft subsidie vanuit de provincie gekregen en heeft adviesbureau DTNP ingeschakeld om samen met ondernemers en vastgoedeigenaren een plan van aanpak te maken voor de toekomstbestendigheid van het winkelgebied in Wilnis. Maandagmorgen 9 mei was er een startbijeenkomst in de Willisstee, waarvoor ondernemers en vastgoedeigenaren uitgenodigd waren. In juni komt er een schouw, waarvoor deze belanghebbenden opnieuw uitgenodigd worden. Adviesbureau DTNP heeft de schouw verplaatst naar 13 juni, zodat de bevindingen van de werkgroep in Bodegraven daar in meegenomen kunnen worden. Wilnis Klopt is van mening dat er zeker ook nog een avond georganiseerd moet worden voor alle betrokkenen. Buurtparticipatie is hier van heel wezenlijk belang.
 • Willisstee: Bob heeft contact gehad met de provincie over mogelijke subsidie voor plannen die nodig zijn om de Willisstee als dorpshuis aan de wensen die passen bij de huidige tijd te kunnen laten voldoen. De provincie wil graag helpen, het bestuur van de Willisstee moet bereid zijn om van de toegekende subsidie gebruik te maken.
  Er wordt gezocht naar nieuwe bestuursleden. De huidige structuur van de Willisstee is voor bewoners niet duidelijk, in de toekomst zou het zo kunnen zijn dat

 

7. Actiepuntenlijst

De actiepuntenlijst is bijgewerkt.

8. Rondvraag

 

 • Hoe kunnen we onze leden beter informeren en betrekken?
  We gaan een proef doen met het delen van de volledige (concept) notulen i.p.v. een verkorte versie en een (voorlopige) agenda via de mail, website en Facebook.
 • Wat is de stand van zaken m.b.t. de bouwplannen op de Voorbij- locatie?
  De plannen zijn nog niet gepubliceerd en er is nog geen aanvraag gedaan bij de gemeente, dus hoe het er uit gaat zien is nog niet duidelijk.

 

9. Volgende bijeenkomst


Dinsdag 7 juni om 20.00 uur in de Willisstee


10. Sluiting


Bob sluit de vergadering.