Wilnis Klopt werkt aan behoud en verbetering van ons hele dorp als een veilige, vriendelijke en leefbare woon-, werk- en leefgemeenschap.

Notulen vergadering 10 van 2022 - November

Datum: maandag 28 november 2022 om 20.00 uur aan de Stationsweg 2

Aanwezig

Naam

Functie

Floor de Boer

Opbouwwerker Tympaan De Baat

Nant Hartel

lid

Tom van Zijl

Wilnis Klopt

Gerard de Kuijer

Wilnis Klopt

Jorre Meijrink

Wilnis Klopt

Bob Nisters

Wilnis Klopt

Danielle Samsom

Wilnis Klopt

1. Opening

Bob opent de vergadering en heet iedereen welkom. Ruud Niewold heeft zich voor deze
avond afgemeld. Olivier is niet aanwezig.

2. Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Notulen 9 bijeenkomst 31 oktober 2022

De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd.

4. Ingekomen stukken/ mededelingen

 • Online meedenk-café voor vernieuwende initiatieven op het Utrechtse platteland en in de dorpen: leden van de werkgroep Wilnis Dorp hebben aan deze meeting deelgenomen. Er zijn mogelijkheden voor subsidiëring voor kleine kernen (<8000 inwoners). Rob Evers is aanspreekpunt.
 • Foto van afgelopen weekend: komt terug bij punt 8.
 • Aanmelding voor online meedenk-café (21 nov. van Nant Hartel, Rob Evers en Waldo Kamerling): Verslag is gedeeld met bestuur van WK.
 • Bericht m.b.t. betrokkenheid inwoners onderzoek diffuus lood: Daniëlle stuurt reactie terug dat WK hier geen rol in kan spelen.
 • Beantwoording vragen WK (24 nov. Corina v.d. Neut): Vanuit DRV zijn via Corina veel vragen duidelijk beantwoord.
  - Nant meet de verkeersdruk en snelheid in de Raadhuisstraat via Telraam. Er zijn na 14 dagen meten al veel gegevens beschikbaar. Telraam zoekt meer plekken om meetapparatuur te plaatsen.
  - Het weren van vrachtverkeer in Wilnis Dorp kan niet via navigatiesystemen. Bob maakt een ontwerp voor een spandoek o.i.d. waardoor een hoogtebeperking voor vrachtwagens ontstaat. Dit kan m.b.v. financiëring door Goud in je wijk of Kernen met Pit.
  - Op 2 plaatsen langs de Mijdrechtse Dwarsweg/ Industrieweg wordt gewerkt aan bushaltes.
  - Dorpsvisies: Dorpshuizen worden ook bij het ontwikkelen van nieuwe visies betrokken. Ruud heeft het bericht gedeeld. DRV gaat iets met het onderhoud van de ketels en het dak van de Willisstee doen, ook het licht moet gedaan worden. de gevonden nieuwe bestuursleden voor de Willisstee zijn helaas alweer vertrokken. In 2023 moet de visie aan de raad gepresenteerd worden.

5. Maricken

Olivier is niet aanwezig en dus is er geen nieuwe informatie.

6. Winterfeest

We willen het winterfeest organiseren bij het ‘Eiland van Hein’. Daarvoor moet e.e.a.
geregeld worden:

 • Yourick Fokker vragen naar de mogelijkheden voor maaltijden bij het ‘Eiland van Hein’.
 • Olivier vragen of er budget is om een tent te huren.
 • Korting bedenken voor nieuwe leden bij aanmelding.
 • Flyers opstellen en ook op A4 verspreiden bij winkels e.d.
 • Naamsbekendheid vergroten door aanwezig te zijn bij Nieuwjaarsreceptie in Willisstee.

7. CSW en Jumbo

Het plan is definitief afgeketst. Dit is voor CSW zorgelijk: de kosten stijgen enorm. Gelukkig neemt het ledenaantal ook wel toe. De voorzitter van CSW heeft het advies gekregen om bij WK te informeren waar zij hulp kunnen krijgen. Er is via bepaalde regelingen/ fondsen wel geld beschikbaar waarschijnlijk.

8. Jeugdoverlast

WK wil graag dat er op korte termijn maatregelen genomen kunnen worden, de overlast en vernielingen nemen snel toe. Floor weet dat er volgende week (begin december) een meeting met veel betrokken partijen zal zijn en houdt ons op de hoogte.

9. Gagel- Bijleveld

Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen.

10. Wilnis Dorp

Rob Evers verzamelt informatie. Zie ook bij ingekomen stukken.

11. Willisstee

Dit is besproken bij de ingekomen stukken.

12. Grondtransporten

Bob gaat een nieuwe mail sturen aan Flip van Leeuwe met daarin de vraag in welke fase het overleg m.b.t. het komen van een aanpak voor de afronding van het werk is.

13. Actiepuntenlijst

Floor geeft aan dat subsidiegelden van de natuurspeeltuin inderdaad niet ondergebracht kunnen worden bij Tympaan De Baat.

14. Rondvraag

 • Website: ‘Mijlpalen’ updaten? Daniëlle maakt een document aan waar bestuursleden ‘mijlpalen’ in kunnen plaatsen.
 • Kan er een digitaal infobord geplaatst worden op de hoek van de Pieter Joostenlaan en Herenweg, met daarop allerlei info? We geven dit verzoek door aan Rob Evers van de Wilnis Dorp werkgroep.

15. Volgende bijeenkomst

Maandag 19 december om 20.00 uur.

16. Sluiting

Bob sluit de vergadering.