Wilnis Klopt werkt aan behoud en verbetering van ons hele dorp als een veilige, vriendelijke en leefbare woon-, werk- en leefgemeenschap.

Notulen vergadering 9 van 2022 - Oktober

Datum: maandag 31 oktober 2022 om 20.00 uur aan de Stationsweg 2

Aanwezig


Naam

Functie

Corina van der Neut

Beleidsmedewerker DRV

Floor de Boer

Opbouwwerker Tympaan De Baat

Jacqueline Sluijs

Opbouwwerker Tympaan De Baat

Willem Roest

Eigenaar perceel bij Wilnisse Korenmolen

Nant Hartel

lid

Olivier van Straelen

Wilnis Klopt

Tom van Zijl

Wilnis Klopt

Gerard de Kuijer

Wilnis Klopt

Jorre Meijrink

Wilnis Klopt

Bob Nisters

Wilnis Klopt

Danielle Samsom

Wilnis Klopt

1. Opening

Bob opent de vergadering en heet iedereen welkom. We doen een korte voorstelronde.
Corina vervangt Ruud Niewold deze avond en Floor en Jacqueline zijn allebei net gestart als  opbouwwerkers bij Tympaan De Baat en willen DRV en Wilnis Klopt leren kennen. Willem Roest is eigenaar van het perceel waar de Veenmolen op staat

2. Vaststellen agenda

Aan de agenda wordt op verzoek van Nant het OV toegevoegd bij punt 12 a en Corina wil bij 12 b iets vertellen over ondergrondse containers.

3. Concept notulen 8 bijeenkomst 26 september

Bij punt 5 over Telraam is een bericht binnengekomen van Annemieke, dat zij er nog niets mee heeft kunnen doen. Nant heeft zich ook aangemeld en is deze week uitgenodigd in Utrecht voor uitleg over en in ontvangst nemen van het apparaat. Hij is benieuwd naar de meetresultaten, vooral nu de Bovendijk voor langere periode sluit i.v.m. werkzaamheden.
De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd.

4. Ingekomen stukken/ mededelingen

  • Gratis onderzoek naar lood: Nant heeft een kaartje met WK gedeeld, hierop is heel Wilnis donkerrood gekleurd. Wat zijn de gevolgen als je meedoet aan bodemonderzoek? Krijg je een aantekening bij het Kadaster van vervuilde grond? Het is een bekend probleem in DRV, oplossingen kunnen zijn afgraven of afdekken. Vooral voor nieuwe inwoners is het belangrijk te weten hoe de bodemkwaliteit is.
  • Evaluatieverslag eenrichtingsverkeer Wilnis Dorp: Omwonenden zijn vooral positief, het vrachtverkeer lijkt wel toe te nemen. Corina doet navraag bij DRV of er een mogelijkheid is om navigatiesysteem beheerders te vragen een andere route te plannen. Ook vraagt Corina om toelichting op de snelheidsmeter in de bocht van de Julianastraat. Daniëlle stuurt een reactie naar Emiel Loen.
  • Nieuwsbrief Leefbaarheid en Kleine Kernen Provincie Utrecht: bestuursleden van WK lezen dit door en reageren indien nodig.

5. Wilnisse Korenmolen

Willem Roest is sinds 2019 eigenaar van het perceel met bebouwing waar ook de molen op staat, deze is eigendom van Utrechts Landschap. Zij staat open voor aanpassingen op het terrein. Momenteel mag de molen niet draaien vanwege mankementen aan de wieken, het Utrechts Landschap is verantwoordelijk voor reparaties. Stichting Wilnisser Veenmolen https://www.deveenmolen.nl/wie-zijn-wij wil een crowdfunding starten om verschillende redenen:

  • De molen staat in 2023 al 200 jaar op de plek in Wilnis
  • Molenaar Adri Vos is 20 jaar werkzaam

Rosanne Kok schrijft in De Groene Venen regelmatig een artikel om aandacht te vragen voor de molen. Probleem bij donaties is dat alles op de grote hoop voor 23 Utrechtse molens terecht komt: https://www.utrechtslandschap.nl/help-mee/specifieke-doneeractie/molens
Inwoners van Wilnis willen waarschijnlijk meer geven, wanneer het geld ook echt voor ‘onze molen’ bestemd is. Willem Roest vraagt bij Utrechts Landschap na of het mogelijk is dat inkomsten uit lokale gemeenten ook daadwerkelijk lokaal geïnvesteerd kunnen worden en houdt Wilnis Klopt op de hoogte.

6. Jeugdoverlast

Van Marije ter Schiphorst hoorden we dat er opnieuw vernielingen in het Speelwoud zijn, zij deelt foto’s met ons voor bij het bericht op sociale media. Marije wil de natuurspeeltuin uitbreiden, krijgt dan subsidiegelden die ergens ondergebracht moeten worden. Het lijkt niet bij Tympaan De Baat te kunnen. Nant geeft aan dat ze evt. bij Wilnis Doet terecht kan. Floor vraagt nog eens bij Tympaan na wat de mogelijkheden zijn. De wijkagent en Jongerenwerker zijn betrokken, er is in verhouding veel overlast van jeugd in Wilnis binnen DRV, politie en Bureau Halt zijn ook betrokken.

7. Maricken

Omdat Olivier tijdens de vergadering weg moest, komt dit punt op de volgende agenda terug.

8. Winterfeest

We willen het organiseren vóór de voorjaarsvakantie. Bob wil overleg hierover als ook Olivier aanwezig is. Het komt in november terug op de agenda.

9. Gagel- Bijleveld

Er is geen nieuwe info beschikbaar. Willem Roest deelt dat er al 3 jaar plannen zijn, die als doel hebben om het gebied Gagel- Bijleveld en Maricken door een ecologische zone naast de molen met elkaar te verbinden. Er kwam een voorstel om die zone in te richten met rietlanden, Willem gaat hiermee niet akkoord.

10. Wilnis Dorp

Rob Evers is niet aanwezig. Wij zijn benieuwd of er via DRV al info binnen is vanuit het onderzoeksbureau na de schouw. Tom en Nant stellen voor om de bijeenkomsten van de werkgroep Wilnis Dorp aan te laten sluiten op de reguliere vergaderingen van WK. Bob benadrukt dat het goed is om voor deze werkgroep ook Niels Broszat uit te nodigen.

11. Willisstee

Er is een bijeenkomst geweest waarbij verschillende partijen aanwezig waren, de provincie wil een deel van de kosten financieren, maar dat is niet voldoende, er moet meer geld komen. DRV is tot nu toe nog niet bereid te ondersteunen. Corina vraagt na bij Ruud of hij weet wat DRV wil. Als DRV niet wil, lijkt het hele plan voor ons Dorpshuis te mislukken.
Het zou mooi zijn als we met elkaar: voetbal, tennis, ijsbaan, Willisstee, Wilnis Dorp onze problematiek konden delen en samenwerkend oplossingen zoeken, maar dit wordt een te grote groep.
De nieuwe raad moet ook een nieuwe kern/ dorpsvisie voor Wilnis ontwikkelen, als het goed is worden wij, WK, daarin gekend. Corina vraagt dit na. We verwachten dat ook allerlei andere verenigingen hier in gekend worden.

12. Grondtransporten

Na 15 juli hebben wij geen reactie meer gekregen vanuit de gemeente. Toen ontvingen wij namens F. van Leeuwe een antwoordbrief van het college op onze vragen. In de vergadering van augustus hebben we afgesproken dat we opnieuw vragen gaan stellen, als we in oktober nog niets gehoord hebben. Bob stelt opnieuw een brief op.

12. a Openbaar vervoer

Bob zou een mail sturen naar de wethouder over het OV, is nog niet gebeurd. Corina gaat de vraag stellen bij DRV n.a.v. vorige bijeenkomst:
Vanaf 11 december vervallen de huidige bushaltes en moet iedereen opstappen bij de Mijdrechtse Dwarsweg. Er staan nu zo’n 100 fietsen verspreid over 3 haltes in Wilnis en bij de Mijdrechtse Dwarsweg is de voorziening niet berekend op zoveel fietsen. Ook bij de rotonde bij Maricken moet in de toekomst wellicht plek zijn voor 100 fietsen bij een bushalte.Voor wethouder Anja Vijselaar en Michael Woerden ligt hier nog een hele taak.

12. b Ondergrondse containers

Bij hoogbouw locaties is het de intentie om ondergrondse containers te plaatsen. Het gaat dan om de Voogtlaan, (einde) Padmosweg, Eendracht, Veenweg en Wagenmaker. Corina vraagt na hoe het bij de Scheepswerf moet. De bedoeling van deze containers is dat het groen en restafval ook hier gescheiden wordt, het papier en plastic is aan de bewoners zelf.
Wij zijn benieuwd naar het eindproduct/ de eindbestemming  van het opgehaalde plastic in DRV. Waar komt het terecht? Corina vraagt dit na.

13. Actiepuntenlijst

Er staan nog wel een aantal punten open, die door bestuur nog niet gedaan zijn. Zorg dat je naast de notulen ook de actiepuntenlijst goed doorneemt!

14. Rondvraag

  • Willem Roest vraagt naar het verschil tussen Wilnis Klopt en Wilnis Doet. Nant vertelt dat Wilnis Doet ‘de slingers ophangt in Wilnis’ ,vooral praktisch dus!

15. Volgende bijeenkomst

Maandag 28 november om 20.00 uur Stationsweg 2

16. Sluiting

 Bob sluit de vergadering