Wilnis Klopt werkt aan behoud en verbetering van ons hele dorp als een veilige, vriendelijke en leefbare woon-, werk- en leefgemeenschap.

Notulen vergadering 8 van 2022 - September

Datum: maandag 26 september 2022 om 20.00 uur in de Kompastoren

Aanwezig

 

Naam

Functie

Henk Maijenburg

lid

Annemieke Pinxteren

lid

Evalien Smink

lid en vertegenwoordiger Gebiedscoöperatie Groot Wilnis Vinkeveen

Coby Visser

vertegenwoordiger Gebiedscoöperatie Groot Wilnis Vinkeveen

Rob Evers

lid

Nant Hartel

lid

Olivier van Straelen

Wilnis Klopt

Tom van Zijl

Wilnis Klopt

Gerard de Kuijer

Wilnis Klopt

Jorre Meijrink

Wilnis Klopt

Bob Nisters

Wilnis Klopt

Danielle Samsom

Wilnis Klopt

1. Opening

Bob opent de vergadering en heet iedereen welkom. We doen een korte voorstelronde. Annemieke is aanwezig i.v.m. Maricken, Evalien en Coby i.v.m. Gagel- Bijleveld, Rob Evers i.v.m. Wilnis Dorp. Positief dat betrokken leden bij de vergaderingen hun inbreng willen hebben. We vinden het jammer dat vertegenwoordigers van DRV en Tympaan De Baat ondanks uitnodiging afwezig zijn. Daniëlle neemt contact met hen op.

2. Vaststellen agenda

De volgorde van de agenda wordt gewijzigd: punt 8. Gagel- Bijleveld wordt punt 4 en de
overige punten schuiven door. Als punt 13 wordt Het Winterfeest toegevoegd aan de
agenda. De brief over gratis onderzoek naar lood in DRV (via Nant) komt in de
bijeenkomst van oktober terug bij ingekomen stukken.

3. Concept notulen 7 bijeenkomst 23 augustus 2022

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

4. Gagel- Bijleveld

Coby is secretaris van de gebiedscoöperatie https://grootwilnis-vinkeveen.nl/, waar 22 boeren, w.o. Evalien,  bij aangesloten zijn. Zij willen met ons in gesprek n.a.v. een ingediend WOB- verzoek. Er werd verondersteld dat dit verzoek bij Wilnis Klopt vandaan kwam, maar dit blijkt bij inwoners van de Oudhuijzerweg vandaan te komen.
Er is bij dit project sprake van tegengestelde belangen: de provincie wil meer water en/ of moeras, het waterschap vindt de kosten van het project te hoog en wil rekening houden met boeren en bewoners.
Vanuit Wilnis Klopt is Tom, als bewoner van de Oudhuijzerweg, betrokken bij het project Gagel- Bijleveld. In februari was hij aanwezig bij een overleg waarbij ook projectleiders vanuit de provincie waren. Wilnis Klopt wil zich inzetten voor een inloopmoment voor omwonenden, dit was eerder ook al toegezegd,maar is nog steeds niet gerealiseerd.
Coby vraagt of Wilnis Klopt actiever betrokken wil zijn, Tom geeft aan dat hij bij de commissie betrokken wil zijn als agenda lid, om zo de stukken te ontvangen en mee te nemen naar WK.

5. Ingekomen stukken/ mededelingen

 • Zomer in Wilnis: fotowedstrijd (bijdrage op 25 augustus) Gepubliceerd op sociale media en in krant, ondanks geringe aantal inzendingen leuke actie om te herhalen.
 • Evaluatie proef met eenrichtingsverkeer Wilnis dorp (mail van Fam. Immerzeel op 5 sept.) Daniëlle neemt contact op met Michael Woerden om te vragen naar de stavaza van de evaluatie m.b.t. eenrichtingsverkeer.
 • Telraam zoekt nieuwe deelnemers (mail van Samen Meten Utrecht op 8 sept.) Wij vinden Wilnis Klopt geen doorgeefluik en vinden dat de gemeente zelf deze info moet delen met haar inwoners. Nant, Annemieke en Rob zijn echter wel geïnteresseerd, Daniëlle deelt de mail met hen,zodat zij contact kunnen opnemen.
 • Bewonersbrief Groot onderhoud Bovendijk Wilnis (mail van Mario Weergang op 15 sept.) We waarderen het dat wij als Wilnis Klopt netjes op de hoogte worden gehouden.
 • Inspreek verzoek vergadering politieke commissie 21-9-22 (mail van Olivier van Straelen op 16 sept.) Zie agendapunt 7
 • Terug in de tijd met de bus (mail van Nant op 22 sept) Terug in de tijd met de bus Nant merkt op dat de huidige raad haar informatiestukken niet goed leest. Vanaf 11 december vervallen de huidige bushaltes en moet iedereen opstappen bij de Mijdrechtse Dwarsweg. Er staan nu zo’n 100 fietsen verspreid over 3 haltes in Wilnis en bij de Mijdrechtse Dwarsweg is de voorziening niet berekend op zoveel fietsen. Ook bij de rotonde bij Maricken moet in de toekomst wellicht plek zijn voor 100 fietsen bij een bushalte.Voor wethouder Anja Vijselaar en Michael Woerden ligt hier nog een hele taak. Bob neemt hierover contact met hen op.
  De voorzitter van de Buurtbus ( De Pater) is wel positief over het aanpassen van de route door Wilnis Dorp, nu dat eenvoudiger is door eenrichtingsverkeer.
 • Bijeenkomst lokaal hitteplan (mail van Esther Snepvangers op 26 sept.) Daniëlle stuurt een bericht terug dat wij als vrijwilligers bestuur geen tijd hebben om hierover mee te denken.

6. Jeugdoverlast

              Vanwege de afwezigheid van Ruud Niewold, is er weinig te melden vanuit DRV hierover.
Leden van Wilnis Klopt geven aan dat er nog wel onrust is en er ook regelmatig vernielingen plaatsvinden.

7. Maricken

Olivier en Annemieke waren aanwezig tijdens de inspreekavond. Bewoners lijken nog maar beperkt invloed te hebben op de beslissingen m.b.t. de uitvoering. De raadsleden leken niet echt diepgaand in te kunnen gaan op vragen en discussies. Olivier had verschillende vragen:

 • Hoe wordt Maricken II geïntegreerd met Wilnis Dorp?
 • Hoe staat het met de plannen omtrent de Jumbo?
 • Is er in Maricken II ruimte voor een ontmoetingsplek zoals een pleintje o.i.d. om buurtgevoel te stimuleren?

Er zit een tegenstrijdigheid in het project: streven naar groen, 200 meer woningen,
minder parkeerruimte…Hoe?? Bewoners van Van Damlaan zijn bang dat er veel in hun
straat geparkeerd gaat worden. Annemieke heeft contact met Sabine Jansen van DRV
en wordt door haar geïnformeerd. Zij ervaart dat er niets wordt gedaan voor Veenzijde I
en bewoners willen ook graag mooiere voorzieningen. Wethouder Huib Zevenhuizen wilde alleen spreken over Maricken II en niet over Maricken I. Tijdens de avond begon een raadslid van Inwonerscollectief ook over de parkeerdruk en waarom de Veenman niet open is gegaan als ontsluitingsweg. Rob geeft aan dat er een afspraak ligt vanuit het vorige college om het hele traject m.b.t. de ontsluiting via de Veenman opnieuw te openen. Rob neemt hierover contact op met de huidige raad. Annemieke en Olivier blijven in contact en in overleg over Maricken II.

8. Terugblik ALV 13 september

Er waren 4 leden aanwezig en er waren 3 afmeldingen. De agenda van de ALV is niet boeiend, maar de bijeenkomst is nodig en goed.

9. Wilnis Dorp

Nant heeft gevraagd om de voorgenomen aanpassing verordening winkeltijden op onze agenda te zetten, deze valt in de nieuwe raad onder wethouder Anja Vijselaar. Er komt een bijeenkomst (niet online,maar live) met deze wethouder en ondernemers. Tijdens het vorige college was e.e.a. toegezegd m.b.t. de concept detailhandelvisie, maar dit wordt in de nieuwe raad nog niet door iemand opgepakt. Rob Evers wil als aanspreekpunt van de werkgroep Wilnis Dorp een brainstormsessie met Nant, Tom en Waldo. Rob is vanaf de laatste week van oktober weer beschikbaar en denkt na over het evt. faciliteren van een gespreksleider tijdens de brainstormsessie.

10. Willisstee

Woensdag 28 september vergaderen de betrokken partijen, waarbij de uitbaters mogen spreken namens het bestuur. De wethouder is ook aanwezig. Bob brengt tijdens volgende bijeenkomst verslag uit.

11. Grondtransporten

Als we in oktober nog niets gehoord hebben van Flip van Leeuwe of een ander over de voortgang van het project en de eindcontrole, schrijven we het college opnieuw een brief met vragen.

12. Actiepuntenlijst

De punten voor Ruud Niewold zijn nog niet afgerond en blijven staan.

13. Winterfeest

Bob stelt voor om Het Winterfeest te organiseren bij het Eiland van Hein. We zullen dan een evenementenvergunning aan moeten vragen. Een ieder denkt na over activiteiten tijdens dit winterfeest en we komen hier in de volgende bijeenkomst op terug.

14. Rondvraag

 • Olivier: Zijn de gebieden van de brandweer hetzelfde als de gebiedsverdeling binnen de gemeente? Bij een ontploffing van een warmtepomp op de Veendijk in de Maricken kwam de brandweerploeg van Mijdrecht, wellicht omdat ontploffingen bij hun taken horen en niet bij Wilnis.
 • Olivier: Kan het zebrapad bij de Veenweg/ Kannelaan/ Van Damlaan verplaatst worden richting Beemdgras, omdat daar de kortste oversteek is voor kinderen naar de Willispoort? Olivier doet navraag bij DRV.

15. Volgende bijeenkomst

Maandag 24 oktober om 20.00 uur Stationsweg 2

16. Sluiting

Bob sluit de vergadering.